Tehnička zbirka

Tehnička zbirka PTT muzeja sažeto prikazuje razvoj telekomunikacija, od prvih telegrafa do prvih računara. Zbirka sadrži aparate iz telegrafskog, telefonskog, radio-telegrafskog, radio-telefonskog saobraćaja i iz oblasti računara.
Među najznačajnijim eksponatima Tehničke zbirke izdvajamo: Morzeove, Bodoove i Hjuzove telegrafske aparate, uređaj za prenos slika - Belinograf, razne tipove teleprintera, od najstarijih do digitalnih, zatim Simensov telefonski aparat proizveden po Belovom modelu, induktorske telefonske centrale, veliki broj induktorskih i automatskih telefonskih aparata i mobilnih telefona, poljske radiotelegrafske stanice i telefone, razne vrste izlolatora i značajan broj električnih cevi, lampi i kablova.

Poštanska centrala, Beograd 1910. godina

Poštanska centrala, Beograd 1910. godina

Tehnička zbirka sadrži i makete, kao što su maketa Šapovog optičkog telegrafa maketa Avalskog tornja i UKT stanice.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome